Kontakt

 
Kontakt

FOTOGRAFIA PROFESJONALNA JAROSŁAW CUCH
Aleja Wilanowska 85/32
02-765 Warszawa


Telefon: 696 766 605

E-mail: jarekcuch@gmail.com

Nr. konta:  PKO BP: 08144013900000000016423467
 
 

Przygotowana w oparciu o przepisy na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w trakcie kontaktu jest FOTOGRAFIA PROFESJONALNA JAROSŁAW CUCH reprezentowana przez Jarosław Cuch(„Administrator”).

Dane kontaktowe Administratora: ul. Aleja Wilanowska 85/32, 02-765 Warszawa, NIP 6641262837, e-mail: jarekcuch@gmail.com

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit.a), b) c) i f) RODO w celu: (i) realizacji kontaktu z Administratorem tj. realizacji umowy zlecenia sesji fotograficznej wraz z obróbką; (ii) odpowiedzi na przesłane zapytania; (iii) przedstawienia oferty współpracy; (iv) wykonania umowy związanej z sesją, marketingu bezpośredniego usług i produktów co stanowi uzasadniony interes Administratora.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych we wskazanych celach będą: (i) prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na nawiązaniu kontaktu, odpowiedzi na zadane pytania, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań na Państwa żądanie lub wykonania zawartej umowy; (iii) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4.Państwa dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych powyżej, które mogą być podniesione wobec Administratora lub przez Administratora, w szczególności w związku z wykonaniem umowy lub spełnieniem obowiązków podatkowych i wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

5. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale konieczne do nawiązania kontaktu z Administratorem, odpowiedzi na przesłane zapytania, zawarcia umowy, przedstawienia oferty lub zawarcia i wykonania umowy. Ich nie podanie uniemożliwi wykonanie umowy.

6. Dane mogą być udostępniane wyłącznie w niezbędnym zakresie usługodawcom, z którymi Administrator podjął współpracę w zakresie niezbędnym do prowadzenia i obsługi działalności Administratora, w tym podatkowym, księgowym, finansowym, laboratoriom fotograficznym, obsłudze informatycznej czy innym osobom współpracującym z fotografem przy realizacji umowy a także podmiotom świadczącym usługi hostingowe. Dane mogą być udostępniane odpowiednim organom podatkowym lub celno-skarbowym, a także innym organom administracji publicznej lub samorządowej, jeżeli będą tego wymagały odpowiednie przepisy prawa. Kopia danych lub informacja o miejscu udostępnienia danych może być uzyskana od Administratora.

7. W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora, na podstawie odpowiednich przepisów Rozporządzenia przysługują Państwu prawo do: dostępu do swoich danych sprostowania danych; usunięcia, sprostowania danych; ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda lub umowa); sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora).

8. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody i są przetwarzane do czasu jej cofnięcia jednak nie dłużej niż 3 lata od wykonania umowy.

9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

10. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego bez zachowania wymogów przewidzianych przepisami Rozporządzenia.

11. Pani/a dane osobowe nie będą uczestniczyły w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

12. Zastrzegam sobie prawo aktualizacji i zmiany polityki prywatności poprzez publikację nowej treści na swojej stronie internetowej. Zmiana będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia jej umieszczenia.